Pražské recepty

Natržené bramborové knedlíky

15. 10. 2016 Natržené bramborové knedlíky
Nekoneèný knedlíkový seriál pokraèuje. „Èeská klasika s knedlíky Láznièka“ nám doporuèila zajímavý recept, inspirovaný vlastivìdnou kuchaøkou „Kuchynì staré Šumavy“ autora Václava Malovického.
Ingredience: 
- 1 kg studených vaøených brambor
- 100g hrubé mouky
- 1 vejce
- sùl
- 150g peèeného masa
- 1 cibule
- 30g másla
- hrst nahrubo strouhané housky
Pøíprava:
Z nastrouhaných brambor, hrubé mouky, vejce a soli pøipravíme bramborové tìsto. Strouhanku osmažíme na másle (èást použijeme do knedlíkù, èást na posypání). Maso a cibuli nakrájíme nadrobno, spoleènì orestujeme na pánvi a necháme vychladnout. Poté všechny složky smícháme dohromady a propracujeme. Z tìsta vytvarujeme pevné kulaté knedlíèky velikosti cca ping-pongového míèku. Vaøíme v osolené vodì cca 10 až 15 minut.
Podáváme èerstvì uvaøené. Pøed podáváním knedlíèky rukou natrháme, posypeme na másle osmaženou strouhankou a polijeme rozpuštìným máslem.
A proè stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme pøemýšleli, èím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny èeské jsou knedlíky „všech druhù a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýèek. Po dohodì s pražskou firmou Knedlíky Láznièka jsme se proto rozhodli, že tuto typickou pøílohu a nìkdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patøiènì podpoøíme.
Mottem zmínìné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umìní“ a my vìøíme, že z nekoneèného seriálu si každý ze ètenáøù vybere ten svùj recept. Jistì tomu napomùže i fakt, že mnohé z receptù jsou ètenáøské.
Pražské recepty, jídlo, pokrm, pøíprava, vaøení, recept, kuchynì, kuchaøka, Natržené bramborové knedlíky

Nekonečný knedlíkový seriál pokračuje. „Česká klasika s knedlíky Láznička“ nám doporučila zajímavý recept, inspirovaný vlastivědnou kuchařkou „Kuchyně staré Šumavy“ autora Václava Malovického.

Ingredience:
– 1 kg studených vařených brambor
– 100g hrubé mouky
– 1 vejce
– sůl
– 150g pečeného masa
– 1 cibule
– 30g másla
– hrst nahrubo strouhané housky

Příprava:
Z nastrouhaných brambor,
hrubé mouky, vejce a soli připravíme bramborové těsto. Strouhanku osmažíme na másle (část použijeme do knedlíků, část na posypání). Maso a cibuli nakrájíme nadrobno, společně orestujeme na pánvi a necháme vychladnout. Poté všechny složky smícháme dohromady a propracujeme. Z těsta vytvarujeme pevné kulaté knedlíčky velikosti cca ping-pongového míčku. Vaříme v osolené vodě cca 10 až 15 minut.
Podáváme čerstvě uvařené. Před podáváním knedlíčky rukou natrháme, posypeme na másle osmaženou strouhankou a polijeme rozpuštěným máslem.

knedlíky láznička logoA proč stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme přemýšleli, čím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny české jsou knedlíky „všech druhů a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýček. Po dohodě s pražskou firmou Knedlíky Láznička jsme se proto rozhodli, že tuto typickou přílohu a někdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patřičně podpoříme.
Mottem zmíněné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umění“ a my věříme, že z nekonečného seriálu si každý ze čtenářů vybere ten svůj recept. Jistě tomu napomůže i fakt, že mnohé z receptů jsou čtenářské.