Víte to?

Od Říčan ku Praze to bude pár měsíců autem docela neveselé

5. 3. 2017 Přátelství u Říčany a Kolovraty 003

Děs a hrůza čeká řidiče, kteří od Říčan budou mířit na Prahu. Tento směr bude totiž mít od úterý 7. března 2017 úplnou uzavírku. Od Prahy má být průjezd bez omezení. Je jen otázkou, co toto dopravní omezení, související s opravou silnice I/2, vlastně způsobí.

Minimálně si musejí řidiči dát dostatečnou rezervu, aby se dostali do práce či zákazníkům včas. Podobně pak cestující v MHD. Návrat k domovům by mohl být lepší, ale to je stejně jen dohad. V prvních dnech uzavírku se dá v na trase i v okolí čekat nefalšované peklo, nehody a kolony.

Situaci by jistě pomohlo, pokud by v této době již existovala stavba SOKP 511 Pražského okruhu, která by jistě svými šesti pruhy dopravě ulevila. Nicméně se jí ještě dalších mnoho dvouletek či pětiletek nedočkáme. On totiž stát jednak nemá odvahu si dupnout, že je to stavba potřebná a na druhou stranu je zahleděn do evropských dotací, bez ohledu na to, že budou trpět lidé okolo „provizorních“ řešení.

Přátelství u Říčany a Kolovraty 001Ale nechme již nářků nad tím, koho jsme si zvolili a kdo nás v Evropě před kamiony brání a věnujme se tomu nadělení. V úterý 7. března 2017 zahajuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) první etapu rekonstrukce páteřní komunikace z Říčan do Uhříněvsi, ulice Přátelství – Černokostelecká. Práce budou rozděleny do čtyř po sobě jdoucích etap, které budou probíhat až do poloviny prosince 2017. První etapa, která zasáhne zhruba 600 metrů této komunikace, skončí 2. května, kdy se práce přesunou na další úsek směrem k Uhříněvsi.

„Takto rozsáhlá a dlouhá rekonstrukce je pro tento rok jednou z uzavírek, které zásadně ovlivní dopravu v jihovýchodní části Prahy. Víme, že způsobí dopravní komplikace, nicméně komunikace je i kvůli nadměrnému přetížení zejména kamionovou dopravou ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná. Můžu Pražanům slíbit, že budu klást maximální důraz na to, aby byly co nejlépe připraveny objízdné trasy a fungovala informovanost řidičů,“ zdůrazňuje náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (ČSSD) a dodává; „situaci na objízdných trasách budeme bedlivě sledovat, a pokud se vyskytnou zásadní komplikace, neprodleně přistoupíme k opatřením, která problematickým úsekům uleví.“

PřátelstvíDruhá etapa rekonstrukce bude probíhat od května do července, třetí do srpna a od září do prosince je naplánována poslední etapa. V rámci stavebních prací bude stávající komunikace rozšířena zhruba o 1 m na obě strany na normovou šířku 9,5 m. V místě rozšíření bude provedena sanace podloží a kompletně nová konstrukce podkladních vrstev vymezených betonovým obrubníkem. Poté budou po polovinách odfrézovány staré asfaltové vrstvy a následně budou položeny nové. Na závěr bude položena vrstva speciálního tichého asfaltu. Zhotovitelem rekonstrukce je spol. EUROVIA CS.

„Společnost EUROVIA CS si je plně vědoma toho, že stavební práce na této místně velmi důležité komunikaci mohou způsobit dopravní komplikace. Uděláme všechno pro to, abychom tyto vlivy co nejvíce zmírnili. Obyvatelé a ekonomické subjekty v okolí komunikace budou při závažnějších změnách v organizaci dopravy informovány pomocí letáků a médií. Věříme, že odměnou za trpělivost řidičů i místních občanů jim bude nově opravená a bezpečnější komunikace,“ uvádí Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Dopravní omezení:
1. etapa Rekonstrukce Přátelství – od hranice hlavního města Prahy (ulice Pod Bahnivkou) ke křižovatce Přátelství s ulicí Málkovskou včetně.
Omezení dopravy v 1. etapě rekonstrukce ulice Přátelství vychází z toho, že pro směr z Prahy do Říčan zůstane po celou dobu ulice Přátelství v celém úseku průjezdná, a to pro osobní automobily, autobusy PID i nákladní automobily mimo tranzitní nákladní dopravy bez omezení tonáže.

Pro opačný směr od Říčan do Prahy bude komunikace Přátelství uzavřena a náhradní trasa bude vedena pro osobní i nákladní dopravu značenou objížďkou po silnici 101 na D1. Z naší zkušenosti se dopředu dá říci, že zde bude opravdu mela, a to nejen v dopravní špičce.

Tranzitní nákladní doprava na Brno, resp. Kutnou Horu bude vedena směrovými tabulemi od kruhového objezdu Podleská x Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes křižovatku Černokostelecká x Průmyslová na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. Kamiony se z ulice Podleská dostanou na D1 rovněž po trase Františka Diviše – Novopetrovická – Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem. Objízdná trasa po D1 nebude podléhat zpoplatnění.

Dojde i ke změně tras autobusových linek PID směrem do Prahy a s tím spojeným umístěním náhradních zastávek. Ve směru z Prahy bude trasa zachována, pouze dojde k posunu autobusové zastávky v prostoru staveniště.

Rozhodnutí o povolení jednotlivých etap akce vč. stanovení k umístění dopravního značení na území Hl. m. Prahy vydává odbor dopravních agend MHMP. Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu bude zveřejněno na úřední desce MHMP a na úředních deskách úřadů, jejichž správních obvodů se opatření přímo dotýká.

Zdroj: TSK

Přátelství u Říčany a Kolovraty 009