Pražské recepty

Pečené kuřecí paličky s kedlubnovým zelím

27. 7. 2016 Peèené kuøecí palièky s kedlubnovým zelím

Nekoneèný knedlíkový seriál pokraèuje. „Èeská klasika s knedlíky Láznièka“ nám doporuèila zajímavý recept Romany Langerové. 

Ingredience
- 10 ks kuøecích palièek
- 1 palièka èesneku
- olej olivový
- cibule
- sùl
- pepø
- paprika sladká
- kmín drcený
- 4 velké kedlubny
- 1 vìtší brambora
- 2 cibule
- olej
- sùl
- pepø
- kmín
- 1 lžièka cukru
- 1 lžièka octu

Pøíprava
Kuøecí palièky v míse pokapeme olejem, pøidáme sùl, pepø, kmín, trošku papriky a tøený èesnek. Promícháme a necháme zaležet. Palièky takto naložené poklademe do pekáèku, podlijeme a peèeme pøes hodinu do zlatova, v prùbìhu peèení políváme výpekem.
Kedlubny oloupeme a nastrouháme nahrubo. Na trošce oleje orestujeme cibulku do zlatova, pøidáme kedlubny a mírnì ještì orestujeme. Pak osolíme, opepøíme, okmínujeme. Podlijeme malinko vodou a dusíme do mìkka, asi 10 minut. Pøidáme strouhané brambory a na mírném plameni krátce za stálého míchání dovaøíme. Dochutíme cukrem a octem, podle chuti. Na talíøi podáváme s výborným bramborovým knedlíkem Láznièka.
A proè stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme pøemýšleli, èím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny èeské jsou knedlíky „všech druhù a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýèek. Po dohodì s pražskou firmou Knedlíky Láznièka jsme se proto rozhodli, že tuto typickou pøílohu a nìkdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patøiènì podpoøíme.
Mottem zmínìné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umìní“ a my vìøíme, že z nekoneèného seriálu si každý ze ètenáøù vybere ten svùj recept. Jistì tomu napomùže i fakt, že mnohé z receptù jsou ètenáøské.

Peèené kuøecí palièky s kedlubnovým zelím, Knedlíky Láznièka, Pražské recepty, recept, jídlo, vaøení

Nekonečný knedlíkový seriál pokračuje. „Česká klasika s knedlíky Láznička“ nám doporučila zajímavý recept Romany Langerové.

Ingredience
– 10 ks kuřecích paliček
– 1 palička česneku
– olej olivový
– cibule
– sůl
– pepř
– paprika sladká
– kmín drcený
– 4 velké kedlubny
– 1 větší brambora
– 2 cibule
– olej
– sůl
– pepř
– kmín
– 1 lžička cukru
– 1 lžička octa

Láznička Bramborový knedlík 001Příprava
Kuřecí paličky v míse pokapeme olejem, přidáme sůl, pepř, kmín, trošku papriky a třený česnek. Promícháme a necháme zaležet. Paličky takto naložené poklademe do pekáčku, podlijeme a pečeme přes hodinu do zlatova, v průběhu pečení políváme výpekem.
Kedlubny oloupeme a nastrouháme nahrubo. Na trošce oleje orestujeme cibulku do zlatova, přidáme kedlubny a mírně ještě orestujeme. Pak osolíme, opepříme, okmínujeme. Podlijeme malinko vodou a dusíme do měkka, asi 10 minut. Přidáme strouhané brambory a na mírném plameni krátce za stálého míchání dovaříme. Dochutíme cukrem a octem, podle chuti. Na talíři podáváme s výborným bramborovým knedlíkem Láznička.

knedlíky láznička logoA proč stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme přemýšleli, čím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny české jsou knedlíky „všech druhů a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýček. Po dohodě s pražskou firmou Knedlíky Láznička jsme se proto rozhodli, že tuto typickou přílohu a někdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patřičně podpoříme.
Mottem zmíněné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umění“ a my věříme, že z nekonečného seriálu si každý ze čtenářů vybere ten svůj recept. Jistě tomu napomůže i fakt, že mnohé z receptů jsou čtenářské.