Víte to?

Praha 1 připravila mladým lidem jedinečnou šanci

27. 1. 2016 Startovaci_byty_Samcova_3_A

Multifunkční a mezigenerační dům v Samcově ulici, vystavěný Městskou částí Praha 1, nabízí pronájem devatenácti tzv. startovacích bytů pro mladé lidi do pětatřiceti let. Obsazování těchto bytů, umístěných ve čtvrtém a pátém podlaží, bude probíhat losováním a zájemci o kvalitní a cenově přístupné bydlení se mohou do této soutěže přihlašovat až do 22. února 2016. Mladé lidi pak doplní senioři z Prahy 1, kteří budou bydlet v prvních třech podlažích, kde budou byty s pečovatelskou službou.

Tomáš Macháček

Tomáš Macháček

„Byty jsou určeny mladým lidem, kteří opouštějí zázemí svých rodičů či příbuzných a chtějí se osamostatnit. Správu bytů bude zajišťovat naše městská část, výše nájemného bude oproti standardnímu výběrovému řízení stanovena pevnou částkou 125,-Kč/m2/měsíc a celková doba nájmu nepřesáhne tři roky,“ vysvětlil radní Tomáš Macháček, který má v Praze 1 na starost bytové i nebytové prostory.

Startovaci_byty_Samcova_3__10Devatenáct startovacích malometrážních bytů, které budou obsazovány formou losování, se nachází ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží nové domu v Samcově 3. Losování bude probíhat formou dvoukolové veřejné soutěže. V prvním kole bude komise pro otevírání obálek hodnotit formální správnost přihlášek. Přihlášky, které budou splňovat stanovené náležitosti, pak budou zařazeny do druhého kola soutěže, tedy do vlastního veřejného losování.

Oznámení o splnění formálních náležitostí přihlášek bude vyvěšeno na úřední desce Úřadu MČ Praha 1. Uchazeči, jejichž přihlášky budou zařazeny do losování, se musejí losování osobně účastnit, případně mohou svému zástupci udělit plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
Losování proběhne 3. března 2016 od 13 hodin ve společenské místnosti v přízemí nového objektu v Samcově 3. Předání bytů by se pak mělo uskutečnit do konce března.

Podmínky pro účast

Startovaci_byty_Samcova_3__26O pronájem startovacích bytů se mohou ucházet výhradně fyzické osoby – občané ČR nebo občané EU, kteří v době podání přihlášky do soutěže dosáhnou maximálně pětatřiceti let věku. Musejí být navíc hlášeni k trvalému pobytu na území Městské části Praha 1, a to po dobu minimálně deseti let, a nesmějí mít nájemní či vlastnické právo k jinému bytu.
Pokud se dva uchazeči budou hlásit jako partneři nebo manželé, musí podmínku trvalého pobytu na území Prahy 1 po dobu minimálně deseti let splňovat alespoň jeden z těchto uchazečů. Trvalý pobyt nesmí být veden na adrese Úřadu Městské části Praha 1.

Šárka Táborská

Šárka Táborská

„Startovací byty ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží nového objektu jsou o velikosti 1+kk a 2+kk, a tak všechny jednotlivé uchazeče, případně partnery či manžele, žádáme, aby do přihlášky uvedli, jakou velikost bytu upřednostňují,“ vyzvala Šárka Táborská, předsedkyně Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva MČ Praha 1, s tím, že radnice dává přednost obsazování menších bytů jednotlivci a větších pak manžely a partnery.

Startovaci_byty_Samcova_3__01Uchazeč o účast ve veřejné soutěži musí k podané přihlášce přiložit mimo jiné i písemné čestné prohlášení, že disponuje finančními prostředky na následné složení smluvní kauce, v případě společné přihlášky partnerů či manželů musí toto čestné prohlášení o dostatku finančních prostředků na zaplacení smluvní kauce podepsat alespoň jeden z uchazečů.

Před podpisem nájemní smlouvy bude vylosovaný a následně rozhodnutím Rady MČ Praha 1 potvrzený uchazeč vyzván ke složení smluvní kauce ve výši tří měsíčních nájmů na účet radnice. Nájemní smlouva bude s vylosovaným uchazečem uzavřena na dobu dvou let, s možností prodloužení nájemní doby maximálně o další jeden rok.

Více informací o startovacích bytech a soutěži naleznete ZDE a ZDE .

Ulička, která patřila pekařům

Samcova ulice svůj současný název prý získala buď podle domu U Samců (čp. 1177/1), nebo podle Václava Samce ze Stráže, jemuž na počátku 17. století patřil dům čp. 1194. Spíše ulička než ulice spojuje Klimentskou a Petrskou ulici a spolu s několika sousedními ulicemi vytváří svým charakterem jakousi členitou lokalitu mezi vltavským nábřežím a kostelem sv. Petra.
Spolu se sousední Mlynářskou ulicí se jí na počátku patnáctého století říkalo „Mezi pekaři“, neboť se v těchto místech provozovatelé voňavého řemesla usazovali. Později byla ulice nazývána Mlýnskou, protože směřovala k Novoměstským mlýnům.
Její charakter byl spolu s okolím ovlivňován existencí osady kolem kostela sv. Petra, prastarou cestou směřující ke Starému Městu v ose dnešní Klimentské ulice a vltavským pobřežím s jeho soukeníky, rybáři a mlynáři. Současný název jí pak byl přidělen roku 1869.
A na závěr trio obrázků z výstavby – prosinec 2014 (pohledy ze Samcovy a od Lodecké)

Samcova 001Lodecká 001Samcova 002