Aktuálně

Praha má schválený Plán odpadového hospodářství do roku 2025

17. 4. 2016 kontejnery odpad tříděný 002

Klíčový dokument pro nakládání s odpady – Plán odpadového hospodářství pro příštích 10 let – má již metropole k dispozici. Plán koncepčně řeší odpadové hospodářství v hlavním městě. Jeho součástí je i předcházení vzniku odpadů a zvýšení podílu jejich recyklace a materiálového využití.

Přijetím Plánu odpadového hospodářství (POH) se hlavní město zavazuje k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady do roku 2025. Například by měla být zvýšena úroveň přípravy k recyklaci na 50 procent hmotnosti u papíru, plastů, kovů a skla. POH je také např. řešena problematika snižování maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. K tomuto účelu poslouží kompostárny.

Jana Plamínková

Jana Plamínková

„Jsem ráda, že byl konečně krajský Plán odpadového hospodářství schválen. Současně si uvědomuji, že nás i v této sféře čekají další projekty, např. výstavba kompostáren a vůbec zajištění plně funkčního chodu všech složek pro nakládání s odpady. Budu se snažit, aby město informovalo obyvatele o odpadovém hospodářství a osvěta s tím spojená mohla probíhat i v dalších formách a úrovních,“ řekla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

monitoryMezi cíle města patří hlavně předcházení vzniku odpadů, podpora čistší produkce, zřizování center pro opětovné použití a podobně. V oblasti nakládání s komunálními odpady je plánována výstavba nových třídících linek, recyklačních center, a hlavně  záměry spojené s zefektivněním infrastruktury k zajištění a zvýšení energetického využití směsného komunálního odpadu. V průběhu let tedy dojde k výraznému omezení skládkování v nadcházejícím období. Proto bude nutno posílit sběrnou síť jejím rozšířením o sběr biologicky rozložitelných odpadů, zejména rostlinného původu. V plánu je vybudovat zařízení pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů, biodegradace (biologický rozpad) a stabilizaci nebezpečných odpadů. Samozřejmostí je podpora osvěty a informovanosti v oblasti odpadového hospodářství.

Zdroj: MHMP