Víte to?

Pražské granty na podporu vzdělávání počítají i se seniory

19. 8. 2016 děda dědeček Jan

Radní hlavního města Prahy tento týden vyhlásili další ročník grantů v oblasti vzdělávání. Nově se v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017 mohou žadatelé hlásit i o podporu vzdělávacích aktivit pro seniory. Návrh celoměstských programů předložila radě Irena Ropková, radní pro oblast školství a evropských fondů.

Zájemci o finanční příspěvky budou moci od 19. 9. do 7. 10. 2016 podávat žádosti do celkem šesti programů zaměřených na podporu vzdělávání v hlavním městě.

Irena Ropková

Irena Ropková

První celoměstský program je zaměřen na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy. „Jeho cílem je podpořit spolupráci pražských škol s vysokoškolským prostředím a výzkumem a zároveň pomáhat v dalším rozvoji školských zařízení i samotných pedagogických pracovníků. Do tohoto programu spadají i projekty zaměřené na prevenci rizikového chování,“ uvedla po jednání rady Irena Ropková.

Druhý program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů cílí na podporu nových forem a metod výuky, rozvoj finanční gramotnosti apod. „Hlásit se do něho mohou i pořadatelé vědomostních a uměleckých soutěží nebo zájemci o účast na mezinárodních soutěžích,“ doplnila Ropková.

Třetí program na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou je rozčleněn do několika podprogramů. Společným jmenovatelem jim je podpora výuky cizích jazyků a zahraničních praxí. „Znalost cizích jazyků je v dnešním propojeném světě nezbytností a aktivní podpora jejich výuky je tak ze strany města samozřejmostí,“ sdělila Ropková.

Čtvrtý program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. „Skrze tento program chceme nadále pokračovat v podpoře inkluze a integrace žáků s handicapem do běžných tříd,“ vysvětlila radní Ropková.

Pátý program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou si klade za cíl zamezit negativním jevům spojených se sociálním znevýhodněním pramenícím ze špatné finanční situace rodiny. „Děti, které pocházejí ze sociálně slabších rodin, si mnohdy nemohou dovolit účastnit se společných třídních aktivit, jako jsou seznamovací či sportovní kurzy, či zahraniční exkurze. To jim brání v plnohodnotné integraci do třídního kolektivu. Tento program se snaží tomuto problému předejít tím, že z něho budou hrazeny alespoň z části náklady na účast žáků z nemajetných rodin. Tato podpora bude odvislá od prokázání špatné finanční situace rodiny,“ upřesnila Ropková.

setkání osobností v rddutěPoslední, šestý, program na podporu vzdělávání seniorů je zcela nový. V rámci tohoto programu budou podporovány aktivity zaměřené na zkvalitnění života seniorů a na posílení mezigenerační solidarity skrze celoživotní vzdělávání. „Myšlenka zřídit tento program vyšla z mé spolupráce s představiteli neziskových organizací hájících zájmy seniorů. Ti již delší dobu upozorňují na nedostatečnou podporu vzdělávacích aktivit starších spoluobčanů, přestože je o tyto aktivity z jejich strany velký zájem a jsou velmi prospěšné. Jsem ráda, že se tento program podařilo prosadit a od příštího roku tak Praha začne systematicky podporovat vzdělávání seniorů,“ doplnila Ropková.

Více informací k jednotlivým programům naleznou zájemci na portálu pražského školství skoly.praha.eu.

Zdroj: MHMP