Pražské recepty

Rajská omáčka s plněnou paprikou a Roudnickým kynutým houskovým knedlíkem

18. 7. 2016 Rajská omáèka s plnìnou paprikou a Roudnickým kynutým houskovým knedlíkem
Nekoneèný knedlíkový seriál pokraèuje. „Èeská klasika s knedlíky Láznièka“ nám doporuèila recept na další sezonní dobrotu. O pìkné papriky èi zelný list dnes doslova zakopnete na každém vìtším i menším tržišti v naší „matièce stovìžaté“, takže problém se surovinami by být nemìl. Takže, s chutí do toho…
Dnes se zamìøíme na pøílohu, tedy na Roudnický houskový knedlík kynutý se zelným listem. Vìøíme, že plnìnou papriku v rajské omáèce zvládnete sami.
Ingredience:
- pšenièná hrubá mouka
- peèivo
- zelný list
- mléko
- droždí
- vejce
- sùl
Pøíprava:
Spaøíme zelné listy a nakrájíme. Do mouky nalijeme vlažné mléko, pøidáme pøipravené zelné listy, droždí, vejce a sùl. Vypracujeme vláèné tìsto. Pøidáme na kostièky nakrájené peèivo a propracujeme. Vytvarujeme šišky a necháme vykynout.
Vaøíme v páøe cca 25 minut nebo ve vodì cca 20 minut.
A doporuèujeme podávat s již zmínìnou plnìnou paprikou v rajské omáèce.
A proè stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme pøemýšleli, èím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny èeské jsou knedlíky „všech druhù a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýèek. Po dohodì s pražskou firmou Knedlíky Láznièka jsme se proto rozhodli, že tuto typickou pøílohu a nìkdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patøiènì podpoøíme.
Mottem zmínìné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umìní“ a my vìøíme, že z nekoneèného seriálu si každý ze ètenáøù vybere ten svùj recept. Jistì tomu napomùže i fakt, že mnohé z receptù jsou ètenáøské.
Rajská omáèka s plnìnou paprikou a Roudnickým kynutým houskovým knedlíkem, knedlík, Knedlíky Láznièka, jídlo, recept, Pražské recepty, vaøení

Nekonečný knedlíkový seriál pokračuje. „Česká klasika s knedlíky Láznička“ nám doporučila recept na další sezonní dobrotu. O pěkné papriky či zelný list dnes doslova zakopnete na každém větším i menším tržišti v naší „matičce stověžaté“, takže problém se surovinami by být neměl. Takže s chutí do toho…

Dnes se zaměříme na přílohu, tedy na Roudnický houskový knedlík kynutý se zelným listem. Věříme, že plněnou papriku v rajské omáčce zvládnete sami.

Ingredience:
– pšeničná hrubá mouka
– pečivo
– zelný list
– mléko
– droždí
– vejce
– sůl

Příprava:
Spaříme zelné listy a nakrájíme. Do mouky nalijeme vlažné mléko, přidáme připravené zelné listy, droždí, vejce a sůl. Vypracujeme vláčné těsto. Přidáme na kostičky nakrájené pečivo a propracujeme. Vytvarujeme šišky a necháme vykynout.
Vaříme v páře cca 25 minut nebo ve vodě cca 20 minut.
A doporučujeme podávat s již zmíněnou plněnou paprikou v rajské omáčce.

knedlíky láznička logoA proč stále „jedeme“ v knedlících“?
Delší dobu jsme přemýšleli, čím obohatit naši rubriku Pražské recepty, až na nás na facebooku jednou vykoukly knedlíky. V zemích Koruny české jsou knedlíky „všech druhů a barev pleti“ již po staletí fenoménem, který dokáže ocenit snad každý mlsný jazýček. Po dohodě s pražskou firmou Knedlíky Láznička jsme se proto rozhodli, že tuto typickou přílohu a někdy i samostatnou krmi s troškou zdravé národní hrdosti patřičně podpoříme.
Mottem zmíněné firmy je: „Povýšili jsme knedlíky na umění“ a my věříme, že z nekonečného seriálu si každý ze čtenářů vybere ten svůj recept. Jistě tomu napomůže i fakt, že mnohé z receptů jsou čtenářské.